പ്രവേശനോത്സവം -2018

പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷമായി ജൂണ്‍ 1 നു നടന്നു . പുതുതായി സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു.