സ്കൂളില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയവും റെക്കോര്‍ഡ്‌ മുഴുവന്‍ എ പ്ലസും

പതിവ് പോലെ 100% വിജയം. പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ 44 പേര്‍ക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ്. ഇതിനു മുന്‍പത്തെ റെക്കോഡ് 2016 ല്‍ 30 വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ എല്ലാ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസ്‌ നേടിയതാണ് . ഇത്തവണ 293 കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതി. ഈ വിജയത്തില്‍ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ . കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ…

SSLC RESULT

നൂറുമേനിയുടെ തിളക്കവുമായി വീണ്ടും MIHS… ഇത്തവണ A+ നേടിയവർ 44.