സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ വിഭാഗം ബാൻഡ് മേളത്തിൽ A ഗ്രേഡ്

തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഹൈ സ്‌കൂൾ വിഭാഗം ബാൻഡ് മേളത്തിൽ A ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ സ്‌കൂൾ ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

Comments