സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികൾ

2013 ആഗ്സ്റ്റ് 15 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ  ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്‌ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീമതി. കെ.ജി. രാജേശ്വരി മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിനു ശേഷം കുട്ടികൾ ദേശഭക്തിഗാനം ആലപിച്ചു. എട്ടിലേയും ഒൻപതിലേയും കുട്ടികൾ മാസ് ഡ്രിൽ നടത്തി. തുടർന്ന് സ്കൂൾ മാനേജർ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയികളായവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.

Comments