സമുദ്രദിനാഘോഷം

“Waves of change collective action for the ocean” എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ജൂൺ 8 ലോക സമുദ്ര ദിനം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായി ആചരിച്ചു. കൃത്യം മൂന്നു മണിക്ക് ഹെഡ്സ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത സമുദ്ര ദിന സന്ദേശ സൈക്കിൾ റാലി ചെട്ടിക്കാട് കടപ്പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ വിൻസി വി ഡി കടൽത്തീരത്ത് നടന്ന സമുദ്ര ദിന പരിപാടികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുട്ടികൾ ചെട്ടിയാട് കടപ്പുറം പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത തീരമാക്കി. ശേഷം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി. റാണിമോൾ ഏ വി കടൽത്തീരത്ത് വെച്ച് കുട്ടികൾക്കായി സമുദ്രദ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചു. ശ്രീ. ജോസഫ് പി എൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചു

Comments