സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ മികവു തെളിയിച്ച് MIHS

കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോല്‍സവത്തില്‍ ജില്ലയ്ക്കഭിമാനമായി MIHS ലെ കുട്ടികള്‍. IT മേളയില്‍ പ്രൊജക്റ്റ്‌ വിഭാഗത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം പ്രണവ്. റ്റി ബിജു കരസ്ഥമാക്കി. ഗണിതമേളയില്‍ 33 പോയിന്റോടെ രണ്ടാംസ്ഥാനവും നേടുകയുണ്ടായി. ശാസ്ത്രമേളയില്‍ വര്‍ക്കിംഗ് മോഡല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ A ഗ്രേഡും ലഭിച്ചു.

Comments