ശുചിത്വ മിഷൻ പരിപാടി

ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിദ്യാലയ ശുചിത്വ പരിപാടി പൂങ്കാവ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹൈ സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്നു. ശ്രീ. പ്രസാദ് ദാസ് , ശ്രീമതി. ഷേർളി മാത്യൂ  എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു.

Comments