മാതൃഭുമി സീഡ് – ജില്ലാതലത്തില്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച വര്‍ഷം മാതൃഭുമി തയ്യാറാക്കിയ വിഡിയോ

2013 ല്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ മാതൃഭുമി സീഡ് അവാര്‍ഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിനായിരുന്നു. അന്ന് മാതൃഭുമി സീഡ് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിഡിയോ

Comments