ബാന്‍ഡ് വാദ്യം – റെവന്യൂ ജില്ല കലോത്സവം -ഒന്നാം സ്ഥാനം

ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ല കലോത്സവത്തില്‍ ബാന്‍ഡ് വാദ്യത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്കൂളിന്. തൃശൂര്‍ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോല്‍സവത്തില്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്കൂള്‍ മത്സരിക്കും

Comments