ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്

ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതി

Comments