പ്രിയ ജിമ്മി സാറിന് ആശംസകൾ

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പരീക്ഷ വിഭാഗം ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ആയി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിമ്മി സാറിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു .224150_133232116828565_2044012816_n

Comments