പ്രളയ ബാധിതർക്കായി ഒരു കൈത്താങ്ങ്

പ്രളയ ബാധിതർക്കായി കുട്ടികളും , അധ്യാപകരും , അനധ്യാപകരും , രക്ഷകർത്താക്കളും ചേർന്ന് സമാഹരിച്ച തുക ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറിയപ്പോൾ .

Comments