പാഠം ഒന്ന് പാടത്തേക്ക്

കൃഷിയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസിലാക്കുവാൻ സ്‌കൂൾ ക്യാമ്പസ് തന്നെ ഒരു കൃഷിയിടമായി മാറി. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജൈവകൃഷിക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

Comments