ജിമ്മി സാര്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍

നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിമ്മി സാറിനെ ആലപ്പുഴ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടര്‍ ആയി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു… സാറിന് സ്കൂളിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍…..

Comments