കുട്ടികര്‍ഷകന്‍

പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന കുട്ടികർഷകൻ അവാർഡിനായി നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ 8F ലെ ക്രിസ്റ്റോ നെവിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Comments