അഗതികൾക്ക് ഓണസമ്മാനവുമായി നല്ല പാഠം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ

പൂങ്കാവ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് ഹൈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നല്ല പാഠം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പാതിരാപ്പള്ളി കാരുണ്യദീപത്തിലെ അഗതികൾക്ക്  ഓണപ്പുടവ സമ്മാനിച്ചു.

Comments